Wpis do CEIDG

 Jako legalnie działająca firma poblikujemy przedruk aktualnego wpiss do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Oryginalny dokument jest do pobrania na stronie ceidg.gov.pl

Przeważającą działalnością firmy wpis 32.99.Z "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" - który obejmuje m. in. produkcję pieczątek.

Wpis jest jawny i może być udostępniany, kopiowany i przekazywany podmiotom trzecim.

Imię Zbigniew
Nazwisko Ugorek
Numer NIP 9161311477
Numer REGON 021224683
Firma przedsiębiorcy INTERGRUPA.PL ZBIGNIEW UGOREK

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
ul. Nowowiejska 1, 56-300 Milicz, powiat milicki, woj. DOLNOŚLĄSKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności
-
Adres do doręczeń
ul. Nowowiejska 1, 56-300 Milicz, powiat milicki, woj. DOLNOŚLĄSKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2010-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
32.99.Z, 16.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 32.40.Z, 46.19.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.41.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.78.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 58.11.Z, 58.19.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.99.Z, 66.19.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 73.11.Z, 73.12.C, 73.12.D, 74.10.Z, 74.30.Z, 81.21.Z, 82.19.Z, 85.59.A, 85.59.B, 95.11.Z, 96.09.Z
Małżeńska wspólność majątkowa
-
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG
Click Shop | Hosting home.pl